Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Aars Billardklub af 1970, forkortet Aars BK 70. Klubben er hjemhørende i Vesthimmerlands kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er at give medlemmer lejlighed til at dygtiggøre sig i billardspil og lade medlemmerne deltage i konkurrencer.

§ 3 Medlemskab af organisation
Klubben er tilsluttet Danske Billard Union under Dansk Idrætsforbund.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Enhver med interesse for billardspillet kan optages som medlem.

§ 5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud – 1.halvår pr. 15. september og 2.halvår pr.1. februar.

§ 6 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller give et medlem karantæne, såfremt medlemmet overtræder klubbens love og de af de bestyrelsen trufne beslutninger.

§ 7 Bestyrelse – valg
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Det er bestyrelsens pligt at arbejde for klubbens tarv i enhver henseende, planlægge turneringer, sammensætte hold, administrere klubben på en økonomisk forsvarlig måde og sørge for, at klubbens indtægter anvendes til betaling af klubbens påhvilende udgifter. Med hensyn til optagelse af lån og anden gæld, henvises til vedtægternes § 11. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Formanden vælges på ulige år og kassereren på lige år. Øvrige medlemmer for to år ad gangen. 1 på ulige år og 2 på lige år. Herudover vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Der vælges hvert år to revisorer og en revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningen er til stede. Valgbar til bestyrelsen er kun stemmerberettigede medlemmer.

§ 8 Regnskab
Klubbens regnskab løber fra 01.05 til 30.04.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes ordinært en gang årligt, umiddelbart efter regnskabets afslutning og indvarsles ved opslag i klublokalet og offentlig meddelelse 14 dage forinden generalforsamlingen finder sted. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen afholdelse. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben de sidste 4 måneder. Medlemmer under 18 år og passive medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles på samme måde, kan afholdes efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig anmodning af mindst 1/3 del af medlemmerne. En sådan lovligt varslet generalforsamling er – usanset fremmødtes antal – altid beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11 Lånoptagelse
De til klubbens drift og nyanskaffelser nødvendige pengemidler kan tilvejebringes ved lån. Lån kan kun optages efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Turneringslederens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand eller kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to bestyrelses suppleanter
10. Valg af to revisorer og en revisor suppleant
11. Eventuelt

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kræver mindst 2/3 majoritet herfor.

§ 14 Klubbens opløsning
Opløsningen af klubben kan vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kræver 2/3 majoritet herfor. Eventuel formue overgår til ungdomsfremmende arbejde under Danske Billard Union.

§ 15 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingerne den 25, maj 2010 og træder i kraft fra samme dato.