Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Aars Hotel 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Himmerland Forsikring 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Vesthimmerlands VVS 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Mr. Højbjerg 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede VM Sikring 2021 150x150
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Qars 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede REMA 1000 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Datho Print 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede CS Biler 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Skjold Burne 150x150 2022
Sparekassen logo 22-05-2022
Sponsorbillede Stubberup 150x150 2022

Historie


Aars billard klub af 1970. 

Aars BK 70 blev stiftet den 25. maj 1970. 30 interesserede var mødt op på Aars Hotel til genrealforsamling. Genrealforsamlingen godkendte et udkast til vedtægter, og valgte en bestyrelse som bestod af Arne Madsen som formand, Peter Østergård som turneringsleder, Arne Grundahl som næstformand, Bendt Christensen som kasserer og Thorkild Christensen som sekretær.

 

Arne Grundahl var i øvrigt far til den verdensberømte modedesigner Ivan Grundahl, der voksede op i Aars. Det er der ikke så mange der ved…

Arne Grundahl var direktør for kartoffelsorteringscentralen som havde til huse ved Markedsvej, hvor nu Jutlander Bank har hovedsæde. Han opkøbte kartofler i hele Jylland og var meget borte, men han nød at komme i Aars Billard Klub når han var hjemme – og hjalp os godt i gang med det organisatoriske arbejde i de første år.Klubbens første tilholdssted var Jydepotten ved Aars Hotel, og der afregnedes leje af billardbordet en gang om måneden. Kontingent var 15 kr. pr måned, dog kun 8 kr. for lærlinge og skoleelever.

På generalforsamlingen den 26/4-1972, fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på 15.000 kr., så klubben selv kunne købe 2 billardborde, eftersom klubben var blevet tilbudt faste lokaler på Aars Stadion. Efter et par år på stadion var de ca. 25 medlemmer ikke helt alene om at bruge bordene, da en del af fodboldspillerne brugte bordene efter fodboldtræningen. Det var bestyrelsen ikke helt tilfreds med, eftersom billardspillerne ikke brugte stadion til træning. Der blev monteret en lås på bordene for at afhjælpe problemet.

I februar 1977 blev klubben tilbudt lokaler i kælderen i Østermarkhallen, og året efter var medlemstallet steget til ca. 30. Et stort ønske var at få det ene billardbord udskiftet til et 1/1 match.

På generalforsamlingen i 1981 fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån, som skulle bruges på køb af nyt billardbord.

I 1990 var klubben igen i pladsproblemer, da medlemsskaren talte ca. 40 aktive spillere. Bestyrelsen indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling, for at få kompetence til at optage et større lån.

Bestyrelsen havde to forskellige lokaler i udsigt, det ene var nye lokaler, det andet var Nibevej 1c.

Derudover var der ønske om indkøb af to ekstra borde.

D. 16/1-1991 overtog klubben Nibevej 1c, og et meget stort arbejdshold blev sat i værk. Klubben skulle selv istandsætte/ombygge lokalerne, og den 13/4-1991 blev lokalerne indviet.

I 1994 ønskede ejeren at sælge huset til billardklubben, og på den ordinære generalforsamling fik bestyrelsen fuldt mandat til at købe huset for 600.000 kr. For at det skulle kunne hænge sammen økonomisk, var det nødvendigt at leje underetagen ud. Der blev udstedt aktier til en værdi af 500 kr. til klubbens medlemmer, og der blev i alt solgt 65. Efter overtagelse af huset indledte vi en større ombygning igen, alene med det formål, at få plads til et carambole bord. Bestyrelsen valgte derfor at flytte indgangen over mod Peders Bageri. I 1998 købte klubben endnu et carambole bord, og samtidig var klubbens aktive medlemmer steget til ca. 90.

Fra år 1998 til 2008 er medlemstallet steget med ca. 20, og derved er det samlede medlemstal oppe på omkring 110. Rent spillemæssigt ligger klubben godt, der er i denne sæson 17 hold tilmeldt JBU’s turneringer.                                                         

 

Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Aars Billardklub af 1970, forkortet Aars BK 70. Klubben er hjemhørende i Vesthimmerlands kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er at give medlemmer lejlighed til at dygtiggøre sig i billardspil og lade medlemmerne deltage i konkurrencer.

§ 3 Medlemskab af organisation
Klubben er tilsluttet Danske Billard Union under Dansk Idrætsforbund.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Enhver med interesse for billardspillet kan optages som medlem.

§ 5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud – 1.halvår pr. 15. september og 2.halvår pr.1. februar.

§ 6 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller give et medlem karantæne, såfremt medlemmet overtræder klubbens love og de af de bestyrelsen trufne beslutninger.

§ 7 Bestyrelse – valg
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Det er bestyrelsens pligt at arbejde for klubbens tarv i enhver henseende, planlægge turneringer, sammensætte hold, administrere klubben på en økonomisk forsvarlig måde og sørge for, at klubbens indtægter anvendes til betaling af klubbens påhvilende udgifter. Med hensyn til optagelse af lån og anden gæld, henvises til vedtægternes § 11. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Formanden vælges på ulige år og kassereren på lige år. Øvrige medlemmer for to år ad gangen. 1 på ulige år og 2 på lige år. Herudover vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Der vælges hvert år to revisorer og en revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningen er til stede. Valgbar til bestyrelsen er kun stemmerberettigede medlemmer.

§ 8 Regnskab
Klubbens regnskab løber fra 01.05 til 30.04.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes ordinært en gang årligt, umiddelbart efter regnskabets afslutning og indvarsles ved opslag i klublokalet og offentlig meddelelse 14 dage forinden generalforsamlingen finder sted. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen afholdelse. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben de sidste 4 måneder. Medlemmer under 18 år og passive medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles på samme måde, kan afholdes efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig anmodning af mindst 1/3 del af medlemmerne. En sådan lovligt varslet generalforsamling er – usanset fremmødtes antal – altid beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11 Lånoptagelse
De til klubbens drift og nyanskaffelser nødvendige pengemidler kan tilvejebringes ved lån. Lån kan kun optages efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Turneringslederens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand eller kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to bestyrelses suppleanter
10. Valg af to revisorer og en revisor suppleant
11. Eventuelt

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kræver mindst 2/3 majoritet herfor.

§ 14 Klubbens opløsning
Opløsningen af klubben kan vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kræver 2/3 majoritet herfor. Eventuel formue overgår til ungdomsfremmende arbejde under Danske Billard Union.

§ 15 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingerne den 25, maj 2010 og træder i kraft fra samme dato.


Formand & Sponsor ansvarlig:


Mikael Toft
Sjøstrupvej 28
9600 Aars
Mobil.: 29248596
Mail.: mt@nnf.dk

Næstformand & Materialeforvalter:


Allan Dahlsen
Løgstørvej 34
9600 Aars
Mobil.: 23290504

Kasserer:


Jan Bjørn
Hans Egedesvej 68
9600 Aars
Mobil.: 22176930
Mail.: byensslagter@mail.dk

Lagerforvalter:


Ebbe Helenius
Vester Boulevard 9a
9600 Aars
Mobil.: 23472294

Mail.: helenius@mail.dk

Intern/ekstern turneringsleder:


Jan Jespersen
Kærvej 17
9600 Aars
Mobil.: 30324872
Mail.: janjeppe66@gmail.com

IT:


Pierre Galuszka
Tofteparken 114
9600 Aars
Mobil.: 22572934
Mail.: galuszka62@gmail.com

Oldboys udvalg

Jørgen Sørensen

Toftehaven 6
9600 Aars
Tlf.:
Mobil.: 23987309
Mail.: hotaps@os.dk

Ib Jensen
Dr. Christinesvej 27
9600 Aars
Tlf.: 
Mobil.: 24412577
Mail.: ibkj@privat.dk

Eigil Nøhr

Peder Stubsvej 7

9600 Aars

Tlf.: 
Mobil.: 23232960
Mail.: eigilnohr@gmail.com

Per Møller Lucassen

Spurvevej 3

9600 Aars

Tlf.:

Mobil.: 61368804

Mail.: mope@mail.dk

Bent Pedersen
Keldgårdsvej 87

9600 Aars

Tlf.:

Mobil.: 20459955
Mail.: bentpedersen@pc.dk


Åbningstider og Kontingent

 

 

Åbningstider:

Alle hverdage fra 15:00 til ca. 21:00.

Weekend fra 10:00 til ca. 16:00.

Juli måned lukket.

 


 


Sponsorer

Nyhedsbrev nummer 10.

Nyhedsbrev nummer 9.09-05-2022


Endnu et Dansk Mesterskab til Aars Billard Klub

 

Aars Billard Klub spillede sig i weekenden til det andet Danske Mesterskab i sæsonen. Titlen kom i hus i Otterup på Fyn, hvor finalen i 2 mands skomar’ blev afviklet.

Aars Billard Klub var repræsenteret ved makkerparret Marc Østrup Dahlsen og Thomas Johannesen.


De fejede al modstand af banen, vandt over alle modstanderne og kunne herefter lade sig hylde som Danske Mestre.

Det er første sæson disciplinen er på DDBU’s turneringsprogram og i Aars Billard Klub har vi den indstilling, at alt nyt skal prøves.

Et hold blev tilmeldt fra starten bestående af Henrik Jørgensen og Thomas Johannesen. De vandt suverænt puljespillet og kvalificerede sig til regionsfinalen, som blev afviklet på hjemmebane. Henrik måtte desværre melde afbud til regionsfinalen, han havde en søn der skulle konfirmeres, men en kompetent afløser, Marc Østrup Dahlsen, blev fundet. Det blev det til en fornem sølvmedalje, kun overgået af Otterup BK.

I finalen om DM var det igen Aars BK 70 og Otterup som skulle mødes, her blev det til en meget suveræn revanche til Aarsmandskabet, idet holdet vandt alle kampene.

 

Venlig hilsen

Mikael Toft

Fmd. Aars Billard Klub


07-02-2022

 

Kun en runde fra DM-finalen for elite keglespillere i Billard.


Dette års individuelle Danske Mesterskab for elite keglespillere m/k skal afvikles i Asaa Billard Klub i dagene 8 til 10 april 2022.
Det er de 16 bedste herrespillere og de 8 bedste damespillere i Danmark som skal mødes. Hvem det bliver er endnu ikke helt afgjort, idet man er nået frem til semifinalerne og her har Aars Billard Klub, som er blevet tildelt DM arrangementet i 2023, en spiller med nemlig Henrik Jørgensen. Henrik har i weekenden spillet kvartfinale i Kolding, hvor han sluttede som en meget flot nummer 2 i sin pulje med et totalgennemsnit på 97,57.
Henrik satte i sin anden kamp i puljen personligt gennemsnitsrekord og klubrekord, idet han lukkede i 2 indgange til 800, altså et gennemsnit på 400 – MEGET FLOT.
Semifinalen, det sidste step før finalen skal også afvikles i Kolding. Det bliver svært, men ikke umuligt, hvis Henrik kan fastholde sit nuværende meget højt anlagt og stabilt spil.
Henrik spillede individuelt kvartfinale i lørdags i Kolding og om søndagen spillede han 1 divisionskamp i Lemvig sammen med de øvrige holdkammerater. I kampen mod Lemvig fortsatte Henrik sit gode spil og vandt en overlegen sejr, hvor han lukkede med 322 point og sluttede med et gennemsnit på 77,77.
De tre øvrige på holdet Nick Bisgaard, Henrik (Hønse) Jensen og Jack Lassesen vandt også deres kampe i overbevisende stil.
Klubbens andethold som spiller i 2 division var også på besøg i Lemvig og det opgør endte uafgjort 4-4. Aarsmandskabet spillede ikke op til deres bedste og hvis man ikke gør det, så er modstanderen hurtigt til at udnytte situationen.
Marc Østrup Dahlsen og Thomas Johannesen vandt deres kampe for Aarsmandskabet og med det uafgjorte resultat rykkede Fluen fra Aarhus foran og indtager nu andenpladsen 1 point foran Aars.
Serie 1 har på hjemmebane besejret Solsiden fra Nørresundby sikkert 6-2. Der var ikke på noget tidspunkt tvivl om sejren, hjemmeholdet var modstanderen alt for overlegen.
Lars B. Nielsen, Peter Degn og Søren Laursen vandt deres kampe, mens Preben (Marjos) Pedersen tabte sin kamp knebent. Med sejren bevarede holdet sin andenplads i rækken.
Fire af klubbens fem serie 3 hold har været i kamp og resultaterne blev point til alle holdene.
Serie 3.1 var på besøg i Randers og det opgør endte med en sikker 6-2 til Aarsmandskabet. John Larsen, Torben Harbo og Jørgen Bollesen vandt deres kampe.
Serie 3.2 havde hjemme besøg af Randers 1 som er tophold i rækken. Hjemmeholdet leverede en fremragende indsats og med en lille smule mere tur i den i afgørende situationer, så var det blevet til sejr, men opgøret endt uafgjort 4-4. Linda Harbo og Thomas (Bade) Sørensen vandt deres kampe for hjemmeholdet.
Serie 3.3 havde også fordel af hjemmebane i deres opgør mod Mulbjerg. Fordelen blev ikke udnyttet til det maksimale, idet opgøret endte uafgjort 4-4. Kurt Larsen og Vivi Jönsson vandt deres kampe.
Serie 3.4 var på besøg i Hjallerup og her kunne holdet drage hjemad med 1 point på kontoen efter at have spillet uafgjort 4-4. Joh Lauridsen og Jonna Lolholm sørgede med deres sejre for det 1 point til holdet.
I Oldboys rækken har tre hold været i kamp. OB.1 tog hjemme imod Hjallerup 3 og det opgør blev en rigtig gyser som endte med en kneben sejr på 3-5 til gæsterne. Kaj Lykke Jensen vandt sin kamp (10,82 i gennemsnit), mens Jens Kvist spillede uafgjort i sin kamp.
OB.6 som topper rækken var på besøg i Ebeltoft og holdet konsoliderede sin placering i toppen efter at have vundet opgøret meget sikkert 6-2. Arne Thomsen, Jens Kvist og Grethe Jensen vandt deres kampe. Holdet indtager førstepladsen i rækken 1 point foran Randers 1 og der er tre kampe tilbage.
OB.7 havde fordel af hjemmebane i deres opgør mod Viborg 1. Opgøret blev meget lige og resultatet 4-4 kan begge hold være tilfredse med.
Bent Pedersen og Egil Nøhr vandt deres kampe for hjemmeholdet.
Klubbens mands hold i kegler har hjemme tabt med 1-3 til ABK 31 Aalborg. Jan Jespersen spillede uafgjort i sin kamp.
Kommende aktiviteter.
Lørdag den 12. februar 2022 skal Jack Lassesen spille semifinale i individuel kegler klasse Mesterækken på hjemmebane.
Jack skal møde en spiller Bristol Odense, en spiller fra Esbjerg BC og en spiller fra BK Frem Kolding og det er vinderen og to’eren fra puljen som går videre til den endelig finale.
Kampene starter kl.11.00
Lørdag den 12. februar 2022 afholder Dartklubben Flying Bull Aars deres første klubmesterskab. Kampene starter kl.10.00
Søndag den 13. februar 2022 kl.11.00 spiller 1 division hjemme mod Spjald. Hjemmeholdet indtager pt. tredjepladsen i rækken og hvis de skal med i opløbet om oprykning til eliteserien, så er en sejr nødvendig.
Alle som kunne tænke sig at se noget rigtig flot Billard eller Dart er meget velkommen i klubben på Nibevej 1C, 9600 Aars.Venlig hilsen
Mikael Toft
Fmd. Aars Billard Klub